Výsledky přijímacího řízení

Zápisové lístky přijímáme do 16. 5. 2023 včetně.

Přijímací řízení v roce 2023

Přijímací řízení má státní a školní část. Státní částí je tzv. jednotná přijímací zkouška,  tvořená písemnými testy z českého jazyka a matematiky ve dnech 13. a 14. dubna 2023. Školní část přijímacího řízení zahrnuje školní písemný test ve dnech 13. a 14. dubna 2023 a ústní pohovor ve dnech 25. až 27. dubna 2023.

Náhradní termín státní a školní části přijímacího řízení je 10. a 11. května 2023.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu NENÍ POTŘEBA.

Kritéria přijímacího řízení v roce 2023

 • Nejpozději v den konání státní jednotné zkoušky (13. a 14. 4. 2023) uchazeč doručí do školy krátké portfolio (v rozsahu cca jedné strany A4) s fotografií, které představí uchazeče (jeho zájmy, úspěchy, popř. důvody, proč chce studovat na naší škole).
 • Státní jednotná zkouška se koná formou písemných testů z českého jazyka a z matematiky. Výsledek státní jednotné zkoušky tvoří podle zákona 60% z celkového hodnocení uchazeče.
 • Ve stejný den, kdy bude uchazeč ve škole psát testy v rámci státní jednotné zkoušky, napíše i krátký školní písemný test obecných studijních předpokladů.
 • Pokud uchazeč v určeném termínu neodevzdá portfolio nebo školní písemný test obecných studijních předpokladů, nesplnil podmínky školní části přijímacího řízení a tím nesplnil podmínky přijímacího řízení jako celku.
 • Portfolio ani školní písemný test se nebodují, slouží jen jako podklad pro ústní pohovor.
 • Bodovaná školní část přijímací zkoušky se koná formou ústního pohovoru. Maximální dosažitelný počet bodů za ústní pohovor je 150 bodů. Výsledek pohovoru tvoří 40% z celkového hodnocení uchazeče.
 • Ústní pohovor s uchazečem v rozsahu cca 15 minut je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná, literární nebo jiná díla.
 • Ústní pohovory provádí přijímací komise jmenované ředitelem školy.
 • Uchazeči, kteří mají vysvědčení ze ZŠ také ve formě slovního hodnocení, přiloží k přihlášce kopie tohoto vysvědčení za 8. a 9. ročník ZŠ.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce doloží doporučení příslušného poradenského zařízení.
 • Při rovnosti součtu bodů za ústní pohovor a státní jednotnou zkoušku rozhoduje o pořadí uchazečů celkový průměr známek za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Pokud i v tomto případě dojde k rovnosti, bude pořadí vylosováno přijímací komisí. Pokud by jedno z těchto vysvědčení bylo za školní rok 2019/2020, nebude do hodnocení zahrnuto druhé pololetí školního roku 2019/2020, ale první pololetí tohoto školního roku bude započteno duplicitně.
 • Pokud by měl některý uchazeč vysvědčení ze ZŠ pouze ve formě slovních hodnocení, budou určeny známky a celkový průměr známek přijímací komisí na základě těchto slovních hodnocení.
 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo ČR, se promíjí na žádost státní test z českého jazyka (§20, odst.4 školského zákona). Škola provede ověření znalostí českého jazyka rozhovorem.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce školy a na její úřední desce podle číselného kódu přiděleného při přijímacím řízení.

Počet přijímaných uchazečů

V přijímacím řízení do 1. ročníku školního roku 2023/2024 bude přijato 30 uchazečů. Neupřednostňujeme žáky z waldorfských základních škol, ti tvoří obvykle okolo 50 % přijatých uchazečů. K volbě zaměření (humanitního nebo přírodovědného) dojde na konci druhého ročníku.

Poměr přihlášených a přijatých uchazečů v minulých letech

 • V roce 2014 se přihlásilo 79 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2015 se přihlásilo 90 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2016 se přihlásilo 102 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2017 se přihlásilo 88 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2018 se přihlásilo 75 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2019 se přihlásilo 99 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2020 se přihlásilo 113 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2021 se přihlásilo 112 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole
 • V roce 2022 se přihlásilo 141 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole

 1. Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit?
  Pro první kolo přijímacího řízení je možno podat přihlášky na dvě střední školy (dva obory vzdělání).
 2. Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?
  Formulář přihlášky může poskytnout základní škola. V elektronické podobě je možno přihlášku stáhnout na webu MŠMT.
 3. Jak vyplnit přihlášku?
  Přihláška se vyplňuje v rozsahu uvedeném na stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk). Přihlášku od nás je možné vyplnit elektronicky v programu Acrobat Reader a následně vytisknout. Pro vyplnění vyberte údaj pomocí šipky dolů vedle pole. Na tiskopisech přihlášky se uvádějí obě školy (a oba obory vzdělání), na které se uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. K přihlášce je možno přiložit rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, pokud je uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou, nebo doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Jak vyplním kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce?
  V uvedené kolonce se uvádí termín školní přijímací zkoušky, tedy termín ústního pohovoru. Pokud se můžete dostavit oba (všechny tři) termíny, není nutné kolonku vyplňovat.
 5. Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné?
  Není. O volbě školy rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.
 6. Je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?
  Není. Do tiskopisu přihlášky se lékařský posudek doplňuje jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Pro studium na Waldorfském lyceu lékařský posudek není potřeba.
 7. Do kdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?
  Vyplněná přihláška se odevzdává obvykle v listinné podobě. Přihlášku lze okopírovat (v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout). Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení). Uchazeč nebo zákonný zástupce zašle či předá přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení. Přihláška musí být odevzdána (nebo doručena) nejpozději do 1. března středním školám, na které se uchazeč hlásí.
 8. Mohu poslat přihlášku elektronicky?
  Elektronicky je možné poslat přilášku datovou schránkou. V takovém případě je nutné nahradit fyzický podpis zákoného zástupce i uchazeče elektronickým podpisem. Vzhledem k tomu, že nezletilí uchazeči nemají elektronický podpis, je možné standardně vyplněnou přihlášku s fyzickými podpisy nechat projít autorizovanou konverzí (např. na poště u okénka Czech point) a doručit datovou schránkou zkonvertovaný formulář. Přihlášky nemůžeme přijímat mailem nebo datovkou bez autorizované konverze. V takovém případě je vždy nutné doručit také originál přihlášky.
 9. Co se bude dít dál?
  Ve druhé polovině března přijde z Waldorfského lycea pozvánka k přijímacímu řízení. Po absolvování přijímacího řízení budou výsledky zveřejněny na webu školy nejpozději do dvou pracovních dnů.
 10. Do kdy musím odevzdat zápisový lístek?
  Uchazeči počíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání (předání na poštu) zápisového lístku dnem vyhlášení výsledků ředitelem školy. Neodevzdá-li uchazeč do tohoto termínu zápisový lístek, právní účinky rozhodnutí o přijetí se ruší.
 11. Dostanu potvrzení o přijetí zápisového lístku?
  Při zaslání zápisového lístku doporučeně poštou je dokladem o podání podací lístek z pošty, přijetí je možno telefonicky nebo mailem ověřit ve škole. Při osobním předání zápisového lístku ve škole si může předávající vyžádat jeho potvrzenou kopii.
 12. Jak je to s odvoláním?
  Pokud nemáte závažné důvody pro podání odvolání, pak má smysl jej podávat tehdy, když jste cca. do osmého místa pod čarou. Každý rok nám průměrně 1-2 uchazeči nedají zápisový lístek a v tom případě přijmeme ty uchazeče pod čarou, kteří podali odvolání. Odvolání je nutné poslat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud víte, že se budete odvolávat, doporučujeme reagovat už na mail, nečekat na doručení poštou. Přílišný spěch ale také škodí, je zbytečné nám posílat odvolání proti rozhodnutí, které vám ještě nedorazilo. (zjednodušeně řečeno – datum odvolání by nemělo být dřív, než je datum nahlédnutí do podkladů)
 13. Jak může vypadat odvolání?
  Opět platí, že pokud nemáte skutečně závažné výhrady vůči přijímacímu řízení, tak stačí jedna, dvě věty. „Odvoláváme se proti nepřijetí. Dcera má stále o studium zájem.“ To je dostačující, není nutné psát dlouhé důvody s vysvětlením, jak moc je dcera skvělá a proč se hodí k nám na školu. Nemá smysl připojovat další podklady (např. diplomy ze soutěží apod.) Na odvolání jsou nutné podpisy zákonného zástupce i uchazeče.