Od roku 2015 podáváme každoročně úspěšně žádost o poskytnutí příspěvku z programu „Cesta ke vzdělání“ na podporu účasti na mezinárodním eurytmickém fóru pro mladé v německém Witten Annen.

Festivalu FORUM Eurythmie, Internationales Jugend Eurythmie Festival se každoročně účastní na 500 žáků waldorfských škol, studentů eurytmie, ale i profesionálních eurytmických skupin či sólistů z celého světa.  Každá třída nebo eurytmická skupina, která se festivalu účastní, ukáže v rámci večerních vystoupení v průběhu fóra na velkém jevišti s profesionálním osvětlením i svůj program, na kterém několik měsíců pracovala. Účastníci tak mají možnost vnímat umělecko-pohybové vyjádření mladých lidí z různých států a kulturních kontextů, vzájemně se obohacovat a inspirovat. Kromě eurytmických vystoupení je možné navštěvovat různé workshopy, které festival nabízí – zpěv, divadlo, pohybovou improvizaci, body perkussion, malování, léčebnou eurytmii, brazilské tance, argentinské tango a různé jiné (nabídka se každý rok mění).

Festivalu ve Witten Annen se žáci naší školy účastní každoročně už od roku 2012. Díky náročnému procesu přípravy i vystoupení mají žáci možnost osvojit si schopnosti a zkušenosti, které jim pomáhají rozvíjet se po lidské, sociální i umělecké stránce. Na Forum Eurythmie vzpomínají i po letech jako na jeden z nejsilnějších školních zážitků, na kterém se hodně naučili. Náš program byl pokaždé přijatý s velice příznivým ohlasem, čeští žáci ukázali svou přesvědčivost, nasazení a vynikající choreografie, které si vysloužily uznání publika spontánním „standing ovation“. V tomto kontextu není bez zajímavosti, že na propagačních materiálech festivalu se většinou objevují fotografie z vystoupení našich žáků.

Cíle projektu:

  • účastí na mezinárodní akci přispět k možnosti poznat mladé lidi z jiných zemí, koncepce festivalu staví na principu intenzivní komunikace a vzájemného poznávání kultur
  • prezentovat práci českých žáků a ukázat jejich kvality
  • vést žáky k tvořivosti a spolupráci: příprava programu na festival probíhá od začátku ledna v rámci hodin eurytmie (2x týdně + 1 intenzivní týden nácviku v březnu a jeden prodloužený víkend v květnu + individuální nácvik). Příprava má dvě části: jednak vypracování pohybově-eurytmické choreografie na hudební skladbu, jednak pohybové ztvárnění textu, který si studenti sami píší. Zejména však spočívá v neúnavném cvičení, vylepšování, opakování,… Práce probíhá ve spolupráci s učitelem, ale žáci se na ní aktivně podílejí – pomáhají hledat umělecké způsoby vyjádření hudby a textu, přinášejí vlastní nápady, později pomáhají s přípravou kostýmů apod.
  • prohloubit u žáků vztah a vnímavost k hudbě a literatuře: žáci se musejí zabývat způsoby jak převést hudbu a její zákonitosti do viditelného pohybu, učí se zvládnout rytmickou, melodickou stránku skladby, zlepšují si hudební sluch a hudební vnímání, aktivním prožitkem získávají vztah ke klasické hudbě atd. Učí se psát si vlastní texty, které pak ztvárňují eurytmicko – dramatickým způsobem
  • rozvíjet schopnosti komunikace a vzájemných vztahů ve třídě: ve fázi nácviku programu žáci procházejí intenzivním sociálním procesem – aby vůbec dokázali vytvořit společné vystoupení, musejí se umět domluvit a spojit svoje síly ke zvládnutí společného cíle. Základem eurytmického pohybu je schopnost pohybovat se v rámci jednoho celku – je nutné vzájemně si pomáhat a podporovat se (ne každý má stejné schopnosti), nadanější žáci se učí podporovat slabší
  • osobnostní rozvoj v rámci procesu přípravy: rozvíjení vlastností jako vytrvalost, tvořivost, motivovanost, vzájemná pomoc, samostatnost, schopnost sledovat cíl, zdravé sebevědomí apod., je nedílnou součástí nácviku a předpokladem zdárného nacvičení programu
  • schopnost prezentace na veřejnosti: vystoupení žáci obvykle ukazují dvakrát v Praze, jednou v Heidelbergu a jednou ve Witten Annen
  • spolupráce se zahraničním lektorem – v průběhu přípravného uměleckého týdne, kdy je ke spolupráci přizván zahraniční lektor, mají žáci možnost učit se od profesionálního umělce v dané Navíc tato část výuky probíhá v němčině a výrazně tak přispívá k rozvoji aplikačních jazykových schopností žáků
  • poznání jiných kultur – mezinárodního festivalu se účastní lidi z celého světa, s kterými se naši žáci seznamují v rámci workshopů i vystoupení, při návštěvě Heidelbergu jsou   ubytovaní v německých rodinách, kde mají možnost komunikovat v německém jazyce a poznat nové lidi