• Nabízí celostní, na osobnostní rozvoj zaměřené vzdělávání. Vychází především z vývojových potřeb studenta a vytváří prostor pro utváření jeho individuality, ale také zodpovědnosti za utváření svého života i okolí
  • Realizuje perspektivní vzdělávací model, osvědčený více než 90 letou praxí v zahraničí. Zájem o tento typ vzdělávání výrazně roste – za posledních 30 let se počet waldorfských škol ve světě zvýšil desetkrát.
  • Má výraznou evropskou a mezinárodní dimenzi. Je součástí standardů obvyklých v Evropě, univerzální charakter jeho učebního plánu nabízí rozsáhlé možnosti studentských a učitelských výměn a společných evropských projektů.
  • Poskytuje široký vzdělanostní základ s důrazem na vnitřní motivaci, který otevírá žákům cestu k celoživotnímu rozvoji a učení. Absolventi obdobného středoškolského studia v zahraničí jsou podle různých výzkumů a analýz nadprůměrně flexibilní, aktivní a úspěšní jak ve vysokoškolském vzdělávání, tak v uplatnění na trhu práce.
  • Dosahované výsledky jsou vynikající. Např. ve státní maturitě v roce 2011 (jediný rok kdy byl zveřejněn žebříček škol) byla naše škola na 1. místě v České republice v rámci středních odborných škol. Další SOŠ v absolutním pořadí všech středních škol (včetně gymnazií) se umístila o 113 míst níže.  A náš 2. ročník byl také na 1. místě v rámci středních odborných škol v testech čtenářské gramotnosti Scio.
  • V červnu 2014 udělila společnost Člověk v tísni naší škole oprávnění používat titul Světová škola“. V průběhu školního roku jsme prokázali, že jsme školou, která se ve výuce zabývá tématy globálních souvislostí světa a z ní plynoucích problémů, lidských práv, humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, která se zajímá o sociální, ekologické, občanské a další souvisící problémy v místě svého působení a navrhuje možná řešení těchto problémů.
  • Ve studentském hlasování Střední roku v roce 2014/2015 se škola umístila na 3. místě v kraji Praha.

Vzdělávací systémy v Evropě i ve světě přecházejí na koncept celoživotního vzdělávání, pracovní flexibility a rekvalifikací. K tomu je potřeba poskytnout studentům široký vzdělanostní základ s důrazem na vnitřní motivaci a celostní osobnostní rozvoj (viz např. zpráva komise UNESCO Vzdělávání pro 21.století – Učení je skryté bohatství).

Právě takový program Waldorfské lyceum nabízí, navíc ověřený mnohaletými zkušenostmi obdobných škol v zahraničí. Absolventi obdobného středoškolského studia v zahraničí jsou podle různých výzkumů a analýz nadprůměrně flexibilní, aktivní a úspěšní jak ve vysokoškolském vzdělávání, tak v uplatnění na trhu práce (např. velký průzkum v Německu v r. 2009 ukázal, že absolventi waldorfských škol měli pouze čtvrtinovou nezaměstnanost oproti celoněmeckému průměru).

Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti (holistické pojetí výchovy). Pojetí studia tedy vychází z potřeb osobnostního rozvoje, vyučované předměty nejsou cílem, ale prostředkem k celkovému rozvoji osobnosti mladého člověka. Vyučování se děje především osobním spoluprožíváním dění při výuce, myšlenkovým zpracováváním poznatků a sebepoznáváním.


Lycea v moderním českém školství navazují především na tradici francouzskou, tedy poskytují všestranné vzdělání, jež má představovat odrazový můstek pro úspěšná univerzitní studia. Navíc však nabízejí určitou specializaci oproti běžným gymnáziím. Původ lyceí sahá do starověkých Athén. Myšlenka školy spojující teoretické schopnosti s praktickými dovednostmi i výzkumem se uplatnila i v antickém Římě, a od r. 1789 ve Francii. V českém vzdělávacím systému se lycea začala objevovat zhruba kolem roku 1997.