Waldorfské lyceum začalo fungovat od září r. 2006. Bylo zřízeno i jako určitý experiment, s tím že se ukáže, zda je tento nový typ školy životaschopný. První studenti úspěšně maturovali v r. 2010, naše druhá maturitní třída se  v roce 2011 umístila na 1. místě v ČR mezi středními odbornými školami ve státních maturitách. V zájmu o přijetí se řadíme mezi 6 – 8 nejžádanějších pražských gymnazií.

Pedagogický tým tvoří 20 učitelů, část z nich jsou externisté (učí třeba jen 1 nebo 2 bloky nějakého tématu). Bloková výuka nám tak umožňuje zapojit do výuky i vynikající odborníky z praxe nebo z univerzit (PřFUK, FFUK, PedFUHK). Učitelský tým je mladý a dynamický, tvoří ho více mužů než žen, výborně spolupracuje, vytváří nové věci a projekty a aktivně se podílí na vývoji školy.

Kvalitu vyučování podporujeme spoluprací se zkušenými waldorfskými učiteli ze zahraniční. Každoročně se uskuteční 4-6 týdenních návštěv, zahraniční učitelé pracují s našimi učiteli formou coachingu, jsou přítomni ve vyučování a následně výuku s učiteli rozebírají a společně připravují výuku v dalším dni. Vysokou kvalitu vyučování podporujeme i každotýdenními pedagogickými konferencemi, na kterých se společně řeší pedagogické a koncepční otázky rozvoje školy.

V letech 2010-2013 jsme realizovali víkendové vzdělávání učitelů ve waldorfské pedagogice (cca 9 víkendů ročně) s cílem jednak zajistit dostatek kvalitních učitelů pro další rozvoj školy, ale také nabídnout inspiraci učitelům ostatních pražských středních škol.

Za krátkou dobu existence školy se podařilo získat již 4 projekty financované z evropských fondů, celkem jsme touto formou získali finanční prostředky ve výši více než 8 mil. Kč. V jednom z těchto projektů (v programu Comenius) jsme spolupracovali s 12 waldorfskými školami ze 7 evropských zemí na vývoji Evropského portfolia, progresivní metody evaluace, certifikace a dokumentace práce studentů.

Spolupráci se zahraničními školami rozvíjíme jednak formou společných projektů a výjezdů celých tříd, ale zejména formou individuálních měsíčních stáží našich studentů v zahraničních waldorfských školách (v Německu, Švýcarsku, Anglii, Švédsku). Přijímáme i zahraniční studenty, rok zde strávila studentka z holandské waldorfské školy, několik měsíců pak studentka ze Švýcarska a studentka z Německa.

Vedle běžné výuky absolvují naši studenti týdenní umělecké projekty a rovněž 1-2 týdenní praktika mimo školu – zeměměřické praktikum v 1. ročníku, ekologické praktikum ve 2. ročníku, dvoutýdenní sociální praktikum ve 3. ročníku a profesní praktikum ve 4. ročníku. Na těchto aktivitách se podílí široké spektrum spolupracujících institucí, např. při sociálním praktiku nabízíme studentům 20-25 organizací (speciální MŠ a ZŠ, chráněné dílny, poradny pro uprchlíky, domovy pro seniory, střediska pro drogové závislosti).

Z velkého množství různých aktivit lze zmínit např. Konferenci mladých vědců Waldorfského lycea, veřejné prezentace ročníkových prací a výsledků projektů, systém individuálních rozhovorů se studenty, různá divadelní představení, školní ples, vlastní Filmový klub, Den hudby, koncerty školního pěveckého sboru, uspořádání několika mezinárodních konferencí apod.

Naši studenti se podílí i na utváření školy. Při práci se dřevem v 1. ročníku vyrobili malířské stojany  pro výuku  výtvarné  výchovy  a  lavičky  na  školní  zahradu, vymalovali si třídy podle svých návrhů, ve spolupráci s anglickým malířem Davidem Newbatem vymalovali speciální technikou lazurování jednu učebnu a vstupní vestibul školy, v rámci uměleckých projektů vytvořili dřevěné sochy v životní velikosti a různé kamenné objekty, umístěné na zahradě školy. Studenti vytvářeli také terénní úpravy profilu zahrady, a to ve spolupráci s architektem Oldřichem Hozmanem.

Můžeme tedy konstatovat, že projekt Waldorfského lycea v Praze je velmi úspěšný. Za krátkou dobu existence se podařilo vyvinout a realizovat kvalitní celostní vzdělávací model, zajistit vynikající tým pedagogů, nastolit výjimečné klima školy, rozvinout spolupráci s řadou domácích a zahraničních subjektů, zapojit se do vývoje progresivních prvků moderního evropského vzdělávání. Škola si získala jméno v široké veřejnosti i v odborných kruzích, zájem o přijetí ji řadí k nejlepším školám v Praze. Efektivitu našeho způsobu vzdělávání potvrzují i první místa v ČR ve státních maturitách či testech čtenářské gramotnosti.

září 2013