Přesné termíny jednotné přijímací zkoušky pro rok 2019 budou stanoveny a zveřejněny nejpozději 30. září.


Výsledky přijímacího řízení

Zápisové lístky přijímáme do 15. 5. 2018 (včetně). V pondělí 30. 4. máme ředitelské volno.


První částí přijímacího řízení budou státní testy 12. dubna 2018 nebo 16. dubna 2018. Zároveň s nimi si uchazeč u nás ve škole napíše slohovou práci (část školních přijímaček).
Druhá část školních přijímaček – pohovory – budou 25. a 26. dubna 2018.
V kolonce “Termín školní přijímací zkoušky” na přihlášce můžete vyplnit datum, který preferujete – pokud to bude možné z kapacitních důvodů, škola k Vaší preferenci přihlédne. Pokud kolonku nevyplníte, škola určí termín sama. Přesné časy a data obdržíte v pozvánce k přijímacímu řízení.

Náhradní termíny státní a školní části přijímacího řízení jsou 10. nebo 11. května 2018.

Přihláška ke studiu

Přihlášku můžete vyplnit částečně elektronicky v programu Acrobat Reader. Soubor je třeba uložit a otevřít mimo prohlížeč www.

Kód a název oboru je: 78-42-M/06 Kombinované lyceum

Přihlášku je nutno odevzdat do školy nejpozději do 1. 3. 2018.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu NENÍ POTŘEBA.

Otázky a odpovědi

Přijímací řízení pro zahájení studia ve školním roce 2018/19

 1. Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit?
  Pro první kolo přijímacího řízení je možno podat přihlášky na dvě střední školy (dva obory vzdělání).
 2. Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?
  Formulář přihlášky může poskytnout základní škola. V elektronické podobě je možno přihlášku stáhnout na této stránce nebo na webu MŠMT.
 3. Jak vyplnit přihlášku?
  Přihláška se vyplňuje v rozsahu uvedeném na stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk). Přihlášku od nás je možné vyplnit elektronicky v programu Acrobat Reader a následně vytisknout. Pro vyplnění vyberte údaj pomocí šipky dolů vedle pole. Na tiskopisech přihlášky se uvádějí obě školy (a oba obory vzdělání), na které se uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. K přihlášce je možno přiložit rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, pokud je uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou, nebo doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Jak vyplním kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce?
  V uvedené kolonce se uvádí termín „školní“ přijímací zkoušky.
 5. Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné?
  Není. O volbě školy rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.
 6. Je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?
  Není. Do tiskopisu přihlášky se lékařský posudek doplňuje jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Pro studium na Waldorfském lyceu lékařský posudek není potřeba.
 7. Do kdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?
  Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Přihlášku lze okopírovat (v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout). Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení). Uchazeč nebo zákonný zástupce zašle či předá přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení. Přihláška musí být odevzdána (nebo doručena) nejpozději do 1. března 2017 středním školám, na které se uchazeč hlásí.
 8. Co se bude dít dál?
  Ve druhé polovině března přijde z Waldorfského lycea pozvánka k přijímacímu řízení. Po absolvování jednotné státní zkoušky a školního přijímacího řízení (pohovor a slohová práce) bude potřeba počkat, až budou škole zpřístupněny výsledky státní jednotné zkoušky. Celkové výsledky uchazeče pak budou zveřejněny na webu školy do dvou pracovních dnů.
 9. Do kdy musím odevzdat zápisový lístek?
  Uchazeči počíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání (předání na poštu) zápisového lístku dnem vyhlášení výsledků ředitelem školy. Neodevzdá-li uchazeč do tohoto termínu zápisový lístek, právní účinky rozhodnutí o přijetí se ruší.

 

Počet přijímaných uchazečů

Ve školním roce 2018/2019 bude otevřena jedna třída 1. ročníku s max. 30 studenty. Neupřednostňujeme žáky z waldorfských základních škol, ti tvoří obvykle okolo 30 % přijatých uchazečů. K volbě zaměření (humanitního nebo přírodovědného) dojde na konci druhého ročníku.

Kritéria přijímacího řízení

 • Státní jednotná zkouška se koná formou písemných testů z českého jazyka a z matematiky. Výsledky státní jednotné zkoušky škola zahrne do celkového hodnocení uchazeče 60%.
 • Školní přijímací zkouška zahrnuje ústní pohovor a slohovou práci na zadané téma.
 • Maximální dosažitelný počet bodů za ústní pohovor je 150 bodů. Slohová práce se neboduje.
 • K tomu, aby uchazeč splnil podmínky školní části přijímacího řízení, musí dosáhnout minimálně 100 bodů v pohovoru.
 • Pokud uchazeč nesplní podmínky školní části přijímacího řízení, nesplnil podmínky přijímacího řízení jako celku.
 • Uchazeči, kteří mají vysvědčení ze ZŠ také ve formě slovního hodnocení, přiloží k přihlášce kopie tohoto vysvědčení za 8. a 9. ročník ZŠ.
 • Uchazeči s doloženými poruchami (dyslexie, dysgrafie apod. – doklady nutno přiložit k přihlášce) budou při písemných testech zvýhodněni.
 • Ústní pohovory provádí přijímací komise jmenované ředitelem školy.
 • Při rovnosti součtu bodů za ústní pohovor a státní jednotnou zkoušku rozhoduje o pořadí uchazečů celkový průměr známek za obě pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku. Pokud i v tomto případě dojde k rovnosti, bude pořadí uchazečů vylosováno přijímací komisí.
 • Pokud by měl některý uchazeč vysvědčení ze ZŠ pouze ve formě slovních hodnocení, budou určeny známky a celkový průměr známek přijímací komisí na základě těchto slovních hodnocení.
 • Uchazeči ze Slovenska píší školní sloh ve slovenštině. U jiných cizinců může být školní slohová práce na žádost zákonného zástupce uchazeče rozhodnutím ředitele školy prominuta.
 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo ČR, se promíjí na žádost státní test z českého jazyka (§20, odst.4 školského zákona). Škola provede ověření znalostí českého jazyka rozhovorem.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce školy a na její úřední desce podle číselného kódu přiděleného při přijímacím řízení.

 

Ústní pohovor s uchazečem v rozsahu cca 15 minut je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná, literární nebo jiná díla.

Slohová práce – úvaha, výběr ze dvou zadaných témat. Slohová práce slouží jako doplňkové hledisko k pohovorům, ukazující schopnost uvažování a vyjadřování, aby nebyli pohovorem znevýhodněni introvertní a nervózní uchazeči.


Poměr přihlášených a přijatých uchazečů v minulých letech

 • V roce 2014 se přihlásilo 79 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2015 se přihlásilo 90 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2016 se přihlásilo 102 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2017 se přihlásilo 88 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.