Výsledky přijímacího řízení


Zápisové lístky přijímáme do 23. 6. 2020 včetně.


Přijímací řízení

První část přijímacího řízení bude školní – pohovory. Podíl na celkovém hodnocení je 40%

Druhou částí přijímacího řízení budou písemné státní testy (JPZ) z českého jazyka a matematiky. Podíl na celkovém hodnocení je 60%.

Ve dnech 3. – 6. června 2020 se konají školní přijímací pohovory. Přesný rozpis termínů a časů dostanou uchazeči poštou.

Písemné státní testy (JPZ) z českého jazyka a matematiky budou v pondělí 8. června 2020.

Náhradní termíny pro prokazatelně nemocné uchazeče ve dnech řádných termínů (omluva se předkládá řediteli školy, který posoudí její oprávněnost) jsou pro školní přijímací pohovor v rozmezí 19. – 22. června 2020, pro státní testy (JPZ) v úterý 23. června 2020.

 

Kritéria přijímacího řízení

 • Státní jednotná zkouška se koná formou písemných testů z českého jazyka a z matematiky. Výsledky státní jednotné zkoušky škola zahrne do celkového hodnocení uchazeče 60%.
 • Školní přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru. Maximální dosažitelný počet bodů za ústní pohovor je 150 bodů. K tomu, aby uchazeč splnil podmínky školní části přijímacího řízení, musí dosáhnout minimálně 100 bodů v pohovoru.
 • Pokud uchazeč nesplní podmínky školní části přijímacího řízení, nesplnil podmínky přijímacího řízení jako celku.
 • Uchazeči, kteří mají vysvědčení ze ZŠ také ve formě slovního hodnocení, přiloží k přihlášce kopie tohoto vysvědčení za 8. a 9. ročník ZŠ.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce doloží doporučení příslušného poradenského zařízení.
 • Ústní pohovory provádí přijímací komise jmenované ředitelem školy.
 • Při rovnosti součtu bodů za ústní pohovor a státní jednotnou zkoušku rozhoduje o pořadí uchazečů celkový průměr známek za obě pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku. Pokud i v tomto případě dojde k rovnosti, bude pořadí uchazečů vylosováno přijímací komisí.
 • Pokud by měl některý uchazeč vysvědčení ze ZŠ pouze ve formě slovních hodnocení, budou určeny známky a celkový průměr známek přijímací komisí na základě těchto slovních hodnocení.
 • Přijímání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí se řídí §20 školského zákona.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce školy a na její úřední desce podle číselného kódu přiděleného při přijímacím řízení.

Ústní pohovor

Ústní pohovor s uchazečem v rozsahu cca 15 minut je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná, literární nebo jiná díla.

Počet přijímaných uchazečů

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena jedna třída 1. ročníku s max. 32 studenty. Neupřednostňujeme žáky z waldorfských základních škol, ti tvoří obvykle okolo 40 % přijatých uchazečů. K volbě zaměření (humanitního nebo přírodovědného) dojde na konci druhého ročníku.


 


Poměr přihlášených a přijatých uchazečů v minulých letech

 • V roce 2014 se přihlásilo 79 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2015 se přihlásilo 90 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2016 se přihlásilo 102 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2017 se přihlásilo 88 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2018 se přihlásilo 75 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2019 se přihlásilo 99 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2020 se přihlásilo 113 uchazečů.