Výsledky přijímacího řízení

Zápisové lístky přijímáme do 16. 5. 2017 (včetně).


Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení má státní a školní část.

První částí přijímacího řízení budou státní testy 12. 4. 2017 nebo 19. 4. 2017. Zároveň s nimi si uchazeč u nás ve škole napíše slohovou práci (část školních přijímaček).

Druhá část přijímacího řízení – pohovory – se uskuteční ve dnech 26. a 27. dubna 2017.

Náhradní termíny státní a školní části přijímacího řízení jsou 11. nebo 12. května 2017.

Přesné časy a data obdržíte v pozvánce k přijímacímu řízení.

 

Přihláška ke studiu

Přihlášku můžete vyplnit částečně elektronicky v programu Acrobat Reader. Soubor je třeba uložit a otevřít mimo prohlížeč www.

Kód a název oboru je: 78-42-M/06 Kombinované lyceum

Přihlášku je nutno odevzdat do školy nejpozději do 1. 3. 2017.
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu NENÍ POTŘEBA.

Otázky a odpovědi

pdf

Počet přijímaných uchazečů

Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena jedna třída 1. ročníku s 32 studenty. Neupřednostňujeme žáky z waldorfských základních škol, ti tvoří obvykle okolo 30 % přijatých uchazečů. K volbě zaměření (humanitního nebo přírodovědného) dojde na konci druhého ročníku.

Kritéria přijímacího řízení

 • Státní jednotná zkouška se koná formou písemných testů z českého jazyka a z matematiky. Výsledky státní jednotné zkoušky škola zahrne do celkového hodnocení uchazeče 60%.
 • Školní přijímací zkouška zahrnuje ústní pohovor a slohovou práci na zadané téma.
 • Maximální dosažitelné počty bodů: Ústní pohovor 150 bodů, Slohová práce 30 bodů.
 • K tomu, aby uchazeč splnil podmínky školní části přijímacího řízení, musí dosáhnout minimálně 100 bodů v pohovoru. Za slohovou práci musí dosáhnout minimálně 15 bodů.
 • Pokud uchazeč nesplní podmínky školní části přijímacího řízení, nesplnil podmínky přijímacího řízení jako celku.
 • Pořadí uchazeče ve školní části přijímacího řízení je  podle počtu bodů za ústní pohovor.

Ústní pohovor s uchazečem v rozsahu cca 15 minut je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná, literární nebo jiná díla.

Slohová práce – úvaha (vypravování, charakteristika), výběr ze dvou zadaných témat, zaměřeno na schopnost vyjadřování a pravopis.

Další ustanovení:

 • Uchazeči, kteří mají vysvědčení ze ZŠ také ve formě slovního hodnocení, přiloží k přihlášce kopie tohoto vysvědčení za 8. a 9. ročník ZŠ.
 • Uchazeči s doloženými poruchami (dyslexie, dysgrafie apod. – doklady nutno přiložit k přihlášce) budou při písemných testech zvýhodněni.
 • Ústní pohovory provádí přijímací komise jmenované ředitelem školy.
 • Při rovnosti počtu bodů za ústní pohovor rozhoduje o pořadí uchazečů celkový průměr známek za obě pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku.  Pokud i v tomto případě dojde k rovnosti, bude pořadí uchazečů vylosováno přijímací komisí.
 • Pokud by měl některý uchazeč vysvědčení ze ZŠ pouze ve formě slovních hodnocení, budou určeny známky a celkový průměr známek přijímací komisí na základě těchto slovních hodnocení.
 • Uchazeči ze Slovenska píší školní sloh ve slovenštině. U jiných cizinců může být školní slohová práce na žádost uchazeče rozhodnutím ředitele školy prominuta.
 • Cizinci (i ze Slovenska) nepíší státní test z českého jazyka, škola provede ověření znalostí českého jazyka rozhovorem.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce školy a na její úřední desce podle číselného kódu přiděleného při přijímacím řízení.


 


Poměr přihlášených a přijatých uchazečů v minulých letech

 • V roce 2013 se přihlásilo 57 uchazečů, přijato bylo 30 studentů v 1. kole.
 • V roce 2014 se přihlásilo 79 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2015 se přihlásilo 90 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2016 se přihlásilo 102 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.