Přijímací řízení v roce 2021

Podoba a podmínky přijímacího řízení v roce 2021 mohou být ministerstvem školství do konce ledna 2021 změněny. Níže zveřejněná podoba přijímacího řízení bude platit, pokud  se podmínky nezmění.


Přijímací řízení

První část přijímacího řízení bude školní – pohovory. Podíl na celkovém hodnocení je 40%

Druhou částí přijímacího řízení budou písemné státní testy (JPZ) z českého jazyka a matematiky. Podíl na celkovém hodnocení je 60%.

Ve dnech určených ministerstvem školství se budou konat školní přijímací pohovory. Přesný rozpis termínů a časů dostanou uchazeči poštou.

Písemné státní testy (JPZ) z českého jazyka a matematiky budou v termínu určeném ministerstvem šlolství.

Náhradní termíny pro prokazatelně nemocné uchazeče ve dnech řádných termínů (omluva se předkládá řediteli školy, který posoudí její oprávněnost) budou pro školní přijímací pohovor i státní testy (JPZ) určeny v rozmězí stanoveném ministerstvem školství.

Kritéria přijímacího řízení

 • Státní jednotná zkouška se koná formou písemných testů z českého jazyka a z matematiky. Výsledky státní jednotné zkoušky škola zahrne do celkového hodnocení uchazeče 60%.
 • Školní přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru. Maximální dosažitelný počet bodů za ústní pohovor je 150 bodů. K tomu, aby uchazeč splnil podmínky školní části přijímacího řízení, musí dosáhnout minimálně 100 bodů v pohovoru.
 • Pokud uchazeč nesplní podmínky školní části přijímacího řízení, nesplnil podmínky přijímacího řízení jako celku.
 • Uchazeči, kteří mají vysvědčení ze ZŠ také ve formě slovního hodnocení, přiloží k přihlášce kopie tohoto vysvědčení za 8. a 9. ročník ZŠ.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce doloží doporučení příslušného poradenského zařízení.
 • Ústní pohovory provádí přijímací komise jmenované ředitelem školy.
 • Při rovnosti součtu bodů za ústní pohovor a státní jednotnou zkoušku rozhoduje o pořadí uchazečů celkový průměr známek za obě pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku. Pokud i v tomto případě dojde k rovnosti, bude pořadí uchazečů vylosováno přijímací komisí.
 • Pokud by měl některý uchazeč vysvědčení ze ZŠ pouze ve formě slovních hodnocení, budou určeny známky a celkový průměr známek přijímací komisí na základě těchto slovních hodnocení.
 • Přijímání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí se řídí §20 školského zákona.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce školy a na její úřední desce podle číselného kódu přiděleného při přijímacím řízení.

Ústní pohovor

Ústní pohovor s uchazečem v rozsahu cca 15 minut je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná, literární nebo jiná díla.

Počet přijímaných uchazečů

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna třída 1. ročníku s max. 32 studenty. Neupřednostňujeme žáky z waldorfských základních škol, ti tvoří obvykle okolo 40 % přijatých uchazečů. K volbě zaměření (humanitního nebo přírodovědného) dojde na konci druhého ročníku.

Přijímací řízení

 1. Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit?
  Pro první kolo přijímacího řízení je možno podat přihlášky na dvě střední školy (dva obory vzdělání).
 2. Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?
  Formulář přihlášky může poskytnout základní škola. V elektronické podobě je možno přihlášku stáhnout na této stránce nebo na webu MŠMT.
 3. Jak vyplnit přihlášku?
  Přihláška se vyplňuje v rozsahu uvedeném na stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk). Přihlášku od nás je možné vyplnit elektronicky v programu Acrobat Reader a následně vytisknout. Pro vyplnění vyberte údaj pomocí šipky dolů vedle pole. Na tiskopisech přihlášky se uvádějí obě školy (a oba obory vzdělání), na které se uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. K přihlášce je možno přiložit rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, pokud je uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou, nebo doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Jak vyplním kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce?
  V uvedené kolonce se uvádí termín „školní“ přijímací zkoušky.
 5. Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné?
  Není. O volbě školy rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.
 6. Je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?
  Není. Do tiskopisu přihlášky se lékařský posudek doplňuje jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Pro studium na Waldorfském lyceu lékařský posudek není potřeba.
 7. Do kdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?
  Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Přihlášku lze okopírovat (v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout). Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení). Uchazeč nebo zákonný zástupce zašle či předá přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení. Přihláška musí být odevzdána (nebo doručena) nejpozději do 1. března středním školám, na které se uchazeč hlásí.
 8. Co se bude dít dál?
  Ve druhé polovině března přijde z Waldorfského lycea pozvánka k přijímacímu řízení. Po absolvování jednotné státní zkoušky a školního přijímacího řízení (pohovor a slohová práce) bude potřeba počkat, až budou škole zpřístupněny výsledky státní jednotné zkoušky. Celkové výsledky uchazeče pak budou zveřejněny na webu školy do dvou pracovních dnů.
 9. Do kdy musím odevzdat zápisový lístek?
  Uchazeči počíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání (předání na poštu) zápisového lístku dnem vyhlášení výsledků ředitelem školy. Neodevzdá-li uchazeč do tohoto termínu zápisový lístek, právní účinky rozhodnutí o přijetí se ruší.
 10. Dostanu potvrzení o přijetí zápisového lístku?
  Při zaslání zápisového lístku doporučeně poštou je dokladem o podání podací lístek z pošty, přijetí je možno telefonicky nebo mailem ověřit ve škole. Při osobním předání zápisového lístku ve škole si může předávající vyžádat jeho potvrzenou kopii.

 


Poměr přihlášených a přijatých uchazečů v minulých letech

 • V roce 2014 se přihlásilo 79 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2015 se přihlásilo 90 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2016 se přihlásilo 102 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2017 se přihlásilo 88 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2018 se přihlásilo 75 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2019 se přihlásilo 99 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2020 se přihlásilo 113 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.