Ve školním roce 2008/2009 a 2009/2010 jsme v rámci projektu Evropské portfolium pracovali na prezentacích výuky, projektů, výjezdů do zahraničí a jiných studentských aktivit formou portfolií. Chcete-li se tedy seznámit s některými zajímavými aspekty naší činnosti, můžete zde nahlédnout do vybraných portfoliových prezentací jednotlivých studentů. 

V prvním ročníku se studenti seznamují s fenomenologickou chemií, tj. chemií, která nevychází z chemických vzorečků a výpočtů, nýbrž staví na samotných pokusech. Tyto pokusy se studenti snaží co nejpřesněji popsat a analyzovat. Cílem je, aby pokud možno co nejvíce zákonitostí objevili sami.

Ve druhém ročníku studenti vyjíždějí na ekologické praktikum. Zde se prakticky seznamují s péčí o životní prostředí a sami přiloží ruku k dílu.

Ve druhém pololetí druhého ročníku studenti stojí před důležitým rozhodnutím: budu se dále orientovat přírodovědným, nebo humanitním směrem? Mám blíže k fyzice, chemii, biologii a matematice, nebo spíše k psychologii, pedagogice, sociálním vědám? Aby si studenti mohli zodpovědně vybrat, zavedli jsme předmět Úvod do specializace. V jeho rámci si studenti vyberou vždy jednu knihu z přírodovědné a jednu z humanitní specializace. Obě knihy si pozorně přečtou a zanalyzují. Leckdy tak mohou objevit nové nečekané aspekty dané specializace.

V průběhu studia se naši studenti účastní uměleckých projektů. V něm se propojují různé druhy umění: kreslení a malování, modelování, eurytmie a přednes. Následující ukázky pocházejí z loňského projektu druhého ročníku, nazvaného „Čtyři živly“.

Třetí ročník se nese ve znamení vytváření ročníkové práce. Studenti si vyberou téma, které je oslovuje a to pak zpracují po stránce odborné, praktické i umělecké. Konzultují přitom s vedoucím své práce z řad profesorů lycea, kterého si sami zvolí. V závěru školního roku zhodnotí hotovou práci vedoucí a oponent. Vyvrcholením celého procesu je veřejná ústní prezentace.

Některé ročníkové práce posledního třetího ročníku se opravdu vydařily. Můžete se o tom přesvědčit sami:

Ve třetím ročníku je jednou z důležitých epoch téma Fausta. V centru pozornosti stojí Goethův Faust, nicméně probírají se i další zajímavé faustovské variace. V rámci tohoto tématu se studenti setkávají i s „mefistofelskými otázkami“ dnešního světa. Ve školním roce 2009/10 studenti v rámci této epochy navštívili i divadelní představení Faust ve Strašnickém divadle, někteří studenti pak sami sehráli Fausta coby loutkové představení Matěje Kopeckého.

Nedílnou součástí programu naší školy je důraz na rozvíjení sociálních kompetencí. Proto každý student naší školy prochází ve třetím ročníku dvoutýdenním sociálním praktikem, ve kterém se učí pomáhat bližním a seznamuje se s praxí v různých sociálních institucích.

Výuka přírodovědných předmětů probíhá nejen teoreticky, ale i prakticky. Ve školním roce 2009/10 například třetí ročník vyjel v rámci epochy biologie (Rostliny a zvířata ve vztahu k člověku) na týdenní exkurzi do slovenského Rudohoří.

Každá třída vyjede alespoň jednou za dobu studia do některé do zahraničních partnerských škol. Ve školním roce 2009/10 byl třetí ročník v Estonsku.

Naši studenti mají samozřejmě i mimoškolní aktivity. O některých z nich svědčí zajímavá individuální portfolia.