Informace k maturitní zkoušce 2021

Společná (státní) část maturitní zkoušky se skládá z didaktického testu z českého jazyka a literatury a didaktického testu z cizího jazyka nebo matematiky.

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá z:

  • písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury
  • písemné práce a ústní zkoušky z cizího jazyka (pokud si žák nevybral společnou zkoušku z matematiky, která je tvořena pouze státním didaktickým testem)
  • odborné maturitní práce s s ústní obhajobou před maturitní komisí
  • dvou ústních zkoušek před zkušební maturitní komisí. Ústní zkouška může být doplněna i dalšími formami zkoušky (praktická/umělecká, písemná, marturitní práce s ústní obhajobou před maturitní komisí). Jedna z ústních zkoušek musí být z profilového předmětu specializace

Téma písemné odborné maturitní práce si student volí z nabídky témat vypsaných ředitelem školy. Ústní zkoušky si volí z nabídky dané rozhodnutím ředitele.

Zkouška z českého jazyka a literatury

Společná (státní) část zkoušky se koná formou didaktického testu v délce konání 75 minut.

Profilová (školní) část zkoušky se koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Písemná práce psaná rukopisně trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Žák si volí ze čtyř možných zadání, zveřejněných bezprostředně před zahájemním zkoušky. Minimální rozsah práce je 250 slov, žák může používat Pravidla českého pravopisu.

Ústní zkouška:  Ze zveřejněného seznamu literárních děl si žák  sestaví vlastní seznam 20 literárních děl a do 30. dubna 2021 jej odevzdá řediteli školy. V tomto seznamu musí být nejméně 2 tituly básnických sbírek, 2 tituly dramat a 2 tituly prózy. Dále musí seznam musí obsahovat:

  • nejméně 1 dílo z literatury do konce 18 stol.
  • nejméně 2 díla z literatury do 19. stol.
  • nejméně 3 tituly světové literatury 20.-21. století
  • nejméně 4 tituly české literatury 20.-21. století.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Zkouška z cizího jazyka

Společná (státní) část zkoušky se koná formou didaktického testu v délce konání 100 minut, z toho 40 minut tvoří poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Profilová (školní) část zkoušky se koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Písemná práce psaná rukopisně trvá 80 minut včetně času na volbu zadání. Žák si volí ze dvou možných zadání, zveřejněných bezprostředně před zahájením zkoušky. Rozsah práce je u angličtiny 200 – 220 slov, u němčiny 200 – 250 slov, žák může používat překladový slovník.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání k vylosovanému tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Zkouška z matematiky

Společná (státní) část zkoušky se koná formou didaktického testu v délce konání 120 minut.

Na didaktický test nenavazuje žádná písemná ani ústní profilová (školní) část zkoušky.

Písemná odborná maturitní práce s ústní obhajobou před zkušební maturitní komisí

Téma písemné odborné maturitní práce si žák volí z nabídky vypsaných témat. Pokud splní termín odevzdání a stanovená kriteria písemné práce, je připušten k ústní obhajobě před zkušební maturitní komisí. Příprava na obhajobu trvá 5 minut, ústní obhajoba trvá 15 minut.

Ivan Smolka, ředitel školy

Tématické okruhy maturitních předmětů publikujeme na intranetu (LMS).
Další informace ke státním maturitám najdete na webu maturita.cermat.cz.