Informace k maturitní zkoušce 2022

Společná (státní) část maturitní zkoušky se skládá z didaktického testu z českého jazyka a literatury a didaktického testu z cizího jazyka nebo matematiky.

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá z:

  • písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury
  • písemné práce a ústní zkoušky z cizího jazyka (pokud si žák nevybral společnou zkoušku z matematiky, která je tvořena pouze státním didaktickým testem)
  • odborné maturitní práce s s ústní obhajobou před maturitní komisí
  • dvou ústních zkoušek před zkušební maturitní komisí. Ústní zkouška může být doplněna i dalšími formami zkoušky (praktická/umělecká, písemná, marturitní práce s ústní obhajobou před maturitní komisí). Jedna z ústních zkoušek musí být z profilového předmětu specializace

Téma písemné odborné maturitní práce si student volí z nabídky témat vypsaných ředitelem školy. Ústní zkoušky si volí z nabídky dané rozhodnutím ředitele.

Zkouška z českého jazyka a literatury

Společná (státní) část zkoušky se koná formou didaktického testu v délce konání 75 minut.

Profilová (školní) část zkoušky se koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Text písemné zkoušky se bude skládat ze dvou částí:

  1. úkol funkčního charakteru, ověřující schopnost kultivovaného písemného projevu v zadané komunikační situaci
  2. esej na literární téma, založená na vlastní četbě, ověřující schopnost analýzy a svébytné interpretace přečtené literatury a stylistické ovládnutí formy eseje; obsah eseje bude vycházet ze čtyř primárních titulů ze seznamu přečtené četby (viz oddíl Ústní zkouška)

Časový limit na volbu zadání obou částí textu je celkem 25 minut, na výběr bude ze 4 různých zadání. Následný maximálně možný čas na napsání obou částí textu je 180 minut, žák může používat Pravidla českého pravopisu.

Ústní zkouška:  Ze zveřejněného seznamu literárních děl si žák  sestaví vlastní seznam 20 literárních děl. V tomto seznamu musí být 4 primární díla a 16 sekundárních děl podle daných kritérií.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Zkouška z cizího jazyka

Společná (státní) část zkoušky se koná formou didaktického testu, který má dvě části – část poslechovou a část ověřující čtení a porozumění textu.

Profilová (školní) část zkoušky se koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Písemná práce psaná rukopisně trvá 90 minut včetně času na zadání. Žák bude psát 2 různé texty v celkovém rozsahu 2100 – 250 slov v němčině a 250 – 300 slov v angličtině na základě zadání zveřejněných bezprostředně před zahájením zkoušky. V průběhu psaní práce může žák používat překladový slovník.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího zadání k vylosovanému tématu.

Zkouška z matematiky

Společná (státní) část zkoušky se koná formou didaktického testu v délce konání 120 minut.

Na didaktický test nenavazuje žádná písemná ani ústní profilová (školní) část zkoušky.

Písemná odborná maturitní práce s ústní obhajobou před zkušební maturitní komisí

Téma písemné odborné maturitní práce si žák volí z nabídky vypsaných témat. Pokud splní termín odevzdání a stanovená kriteria písemné práce, je připušten k ústní obhajobě před zkušební maturitní komisí. Příprava na obhajobu trvá 5 minut, ústní obhajoba trvá 15 minut.

Ivan Smolka, ředitel školy

Tématické okruhy maturitních předmětů publikujeme na intranetu (LMS).
Další informace ke státním maturitám najdete na webu maturita.cermat.cz.