Příspěvky

Ekologické praktikum 2019

„Za tři roky tady pokvete květnatá louka“, takovou odpověď dostali kolemjdoucí, když se nás zeptali, co přesně se tady chystá. Na našem ekologickém praktiku jsme se snažili celý týden o vytvoření květnaté louky a nakonec se nám podařilo připravit dokonce louky dvě. Jedna začala vznikat blízko metra Háje na travnatém prostranství vedle přechodu pro chodce a druhou můžete najít nedaleko – mezi pobočkou Městské knihovny na Opatově a  Penny Marketem.

Květnaté louky se stanou nejen potěchou a krásou pro naše oči, ale kvetoucí rostliny zvýší koncentraci hmyzu, květy plné pylu budou lákat do města včely, čmeláky nebo motýly, louka se stane jejich útočištěm i zdrojem potravy. Vytvoříme jedinečný ekosystém uprostřed urbanizovaného prostředí.

A proč se na rozkvetlou louku můžeme těšit teprve za dva až tři roky? Vyseté luční květiny jsou trvalky, které klíčí až po delší době a v prvních letech pouze vegetují, proto bude finální  stav louky pozorovatelný až za několik let. Také proto jsme vysadili k lučním květinám okrasné cibuloviny, které budou tyto dvě louky zdobit už od nejbližšího jara.

Těšíme se na kvetoucí louku a doufáme, že louky přinesou všem radost svou barevností a druhovou rozmanitostí.

O aktuálním projektu péče o městkou louku v režii našich studentů se můžete dočíst zde (PDF).

Za studenty 2. ročníku
Eliška Selešiová

Ekologické praktikum ve II. ročníku

Ekologické vzdělávání a praktikum druhého ročníku waldorfského lycea bylo tentokrát rozprostřeno do průběhu celého roku. Stěžejním tématem bylo zemědělství, tedy produkce potravin a její dopad na krajinu.

Potom, co v epochách biologie studenti podrobněji nahlédli do světa hospodářských zvířat a historicky různých způsobu jejich chovu, jsme se s cílem bližšího nahlédnutí do tzv. potravinového řetězce vydali na tři hospodářské farmy, kde jsme měli možnost pozorovat především krávu a počáteční okolnosti produkce mléka. Dvě z navštívených farem byli konvenční (Mrzkovice, Dolní Město), a jedna tzv. bio-dynamická (zjednodušeně ekologická) v Malontech. Každá z nich ať již celkovou architekturou nebo přístupem zachycovala něco z rozdílných období minulosti, a tak procházení jednotlivými farmami umožňovalo pocítit proměny velkochovu v čase od komunismu po současnost. Viděli jsme kravíny, dojírny a různé způsoby dojení. Měli jsme i to štěstí vidět noční a dramatický porod telátka. Různé podoby vztahu člověka a zvířete se ukázali při pozorování pracovníků na farmě a přes vyprávění jednotlivých farmářů. Na poslední ze zmíněných farem se studenti zapojili do výroby tzv. bio-dynamických preparátů a své ruce vnořili do všeho, co s danou výrobou souvisí. To byl jeden z impulzů k zamyšlení, v čem vlastně rozdíly mezi různými druhy farem spočívají, co znamená konvence, co je již nekonvenční a co obstojí a neobstojí před tribunálem zdravého rozumu.

Téma produkce potravin nebylo omezeno jen na jednotlivé exkurze, ale tvořilo i součást průběžných hodin ekonomie. V nich jsme aspoň teoreticky rozšířili pohled i na jiné potravinové komodity, jako je káva, banány nebo balená voda s důrazem jednak na pracovní podmínky při jejich produkci a zároveň na dopad různých způsobů produkce na krajinu a ekologii. Na sporadické zmínky farmářů o jejich ekonomických podmínkách jsme navázali nahlédnutím do příčin a důsledků systému evropských a státních dotací do zemědělství.

Samotnou produkci potravin jsme se pokusili nahlédnout i z druhé strany tzv. dodavatelského řetězce, a to z pohledu spotřebitele. Studenti pozorovali a referovali v hodinách o jednotlivých konkrétních maloobchodech (od velkých řetězců až po běžné večerky) a o pracovních, cenových a jiných okolnostech prodeje. Cílem bylo nahlédnout pod povrch věcí a objevit za tím, co je vidět i to, co na první pohled vidět není. Co se sebou nese mechanizace výroby? Berou stroje lidem práci? Co znamená vyšší produktivita práce? Jaké jsou příjmové a jiné vztahy řídicích a manuálně pracujících zaměstnanců? Co se skrývá za levnou cenou potravin? Co všechno se do ceny nezapočítává, ale přece to jednou spadne jako náklad na něčí bedra? Jaké jsou plusy a mínusy existence velkých obchodních řetězců? Co je to fair trade a za jakých okolností můžeme obchod označit za neférový? To všechno jsme sledovali s cílem rozšířit naší spotřebitelskou gramotnost.

Na závěr roku jsme se ještě jednou vybrali podívat se blíže na podmínky života dalšího živočicha, tentokrát včely. Během třídenního workshopu s dvěma včelaři jsme vyráběli tradiční a zároveň netradiční hliněné včelí úly a stáčeli med. Práce byla protkaná přednáškami o včelách, jejich etologii, o moderním a tradičním včelařství, o významu včely pro zemědělství i lidské společenství a vůbec pro budoucnost člověka.

Ekologické praktikum 2. ročníku

Pro současný 2. ročník jsme připravili ekologické praktikum zaměřené na přírodní stavby a ekologické materiály. Za tématem jsme se vypravili do Bílých Karpat, na hranici České a Slovenské republiky na školu přírodního stavitelství k Petrovi Skořepovi, který podobné akce pořádá již více než 6 let.

Náš sedmidenní workshop byl spojením teoretického semináře s praktickým řemeslným tvořením. Bydleli jsme na táboře Polana, kde jsme i stavěli. V areálu se nacházelo několik cvičných staveb, také jsme si zkusili od základu v malém měřítku dřevěnou konstrukci pro zdění dusanou slámou.

Probrali jsme a vyzkoušeli si prakticky stavbu slaměnohliněného domu nejefektivnější technikou a výrobu vlastních omítek a odlévání cihel. Na hradě pro děti jsme stavěli základy z kamenů, na obezdívce jídelny jsme skládali balíky slámy do dřevěné konstrukce. Hliněné cihly jsme využili na hradě a při stavbě komína u pece.

Všechny cvičné stavby jsme nahazovali hliněnými omítkami. V povrchové omítce jsme tvořili dekorace formou lepení kachliček.

Práce však nebylo to jediné a poslední. Důležitou a tvůrčí součástí bylo i vaření, kdy jsme za spolupráce slunce částečně využili i solární vařič. Krásnými výhledy z kopců jsme se spojovali s krajinou a užívali si květinové louky. Někdo si rád přivstal i na východ slunce… Denní aktivity zpestřil indiánský lakros, fresbee či výlet k rybníku.

O noci svatojánské ožilo pódium za táborem právě dílem Sen noci svatojánské Williama Shakespeara v podání našich studentů. Hru připravovali v rámci hodin anglického jazyka a ve spojení s daným místem v daném čase to byl neopakovatelný zážitek. Večer pak ještě pokračoval u ohně jako každý den.

Poslední den jsme se vydali na půldenní výlet do Petrovy „ekovesničky“, kde jsme se mohli podívat na další přírodní stavby v různých provedeních. Den jsme pak uzavřeli zhodnocením a osobními postřehy u ohně.

Ekologické praktikum 2016

Studenti 2. ročníku se v rámci ekologického praktika věnovali poznávání městské krajiny. V týdnu od 20. do 24. června vyrazili na 6 lokalit v Praze (Malá Strana, Vinohrady, Karlín, Černý Most, Zbraslav, Kunratice) a do nedalekých Horoměřic, aby se zde věnovali terénnímu výzkumu. Zabývali se popisem místních krajin, vyhledáváním míst s nevyužitým potenciálem i charakteristikou městské zeleně a vodních ploch. Na základě vlastních pozorování, rozhovorů s místními obyvateli a následné objektivizace dat měřením v terénu či dohledáváním dostupných podkladů hodnotili kvalitu jednotlivých lokalit. V souladu se svými zjištěními poté zpracovávali projekt rozvoje vybraného nevyužitého místa. Mimo jiné vznikly podněty na vybudování legal graffiti parku na Černém Mostě či rekreačního lesoparku s karlínskou náplavkou na bývalém Rohanském ostrově. V závěru projektu se studenti zabývali pamětí krajiny a pokusili se umělecky uchopit místního genia loci.

 

Ekologické praktikum v severních Čechách

V rámci ekologického praktika ve dnech 22.-26. června 2015 navštívili studenti druhého ročníku Mosteckou pánev, aby se z první ruky seznámili s ekologickými problémy oblasti a jejích obyvatel, ale také sami přímo přiložili ruku k dílu na obnově státního zámku Jezeří.

Ekologické praktikum je výjezdní projekt, který je stálou součástí školního vzdělávacího programu SŠ Waldorfské lyceum. Jeho konkrétní podoba je ovšem v každém roce jiná, protože studenti každého ročníku se podílejí na jeho přípravě a pomáhají hledat jeho zaměření. Tak jsme se letos ocitli v Severních Čechách uprostřed fyzicky i sociálně rozkopané krajiny a snažili se spatřit z různých úhlů pohledu její trápení i budoucí možnosti.

V rámci praktika jsme se zúčastnili několika besed o problémech oblasti a exkurzí do lomu Československé armády a do rekultivovaných území, navštívili jsme jedinečné vodní dílo Fláje, prohlédli jsme si nový Most i zbytky starého Mostu a pokusili se pochopit dějinné a společenské souvislosti, na pěší pozorovací cestě krajinou jsme si všímali jejích proměn, hovořili jsme se zástupci obyvatel Horního Jiřetína a na zámku Jezeří jsme pomáhali s celou řadou prací, které byly v našich silách, od opravy přístupové cesty po úklid císařských komnat.

Jen sotva můžeme v několika odstavcích zprostředkovat dojmy a poznatky, které jsme si z ekologického praktika přivezli. Výběr fotografií snad aspoň trochu přiblíží aspoň rozmanitost všeho, co jsme prožili.

Environmentální praktikum 2. ročníku v rumunském Banátu

Sraz v šest hodin ráno 26. dubna předznamenal dlouhou cestu na ekologické praktikum. Tentokrát jsme se se studenty vydali až do Gerníku v Rumunsku. Akce byla dlouho dopředu připravována ve spolupráci s organizací „Člověk v tísni“. Po více než 15 hodinách cesty jsme konečně stanuli na návsi největší z šesti českých vesnic v rumunském Banátu. Děvčata se ubytovala v jednom „kouzelném“ stavení a chlapci na jiném konci vsi ve druhém. Celý týden se tam o nás vzorně staraly paní Piečková a Boudová. Druhý den jsme po návštěvě kostela, kde se s námi seznámili téměř všichni obyvatelé osady, začali poznávat okolí a lidi, kteří se nám na týden měli stát sousedy.

Nebylo jednoduché přesvědčit starousedlíky o tom, že jim chceme pomoci. Často jsme také naráželi na to, že nám doporučovali výlet místo námahy anebo zrušili přislíbenou práci. Ale přesto se nám podařilo vyčistit koryto potoka, který protéká vsí, vyklidit cesty a zrušit část ilegální skládky, pomoci několika lidem na zahradě, vyplet chodníky a přiložit ruku k dílu v pekárně. Podařilo se nám také umýt nově vznikající dům české kultury po malování a pročistit přilehlou zahradu, a hlavně přinést i trochu potěšení do srdcí těch, kteří byli zpočátku dosti uzavření.  Přitom všem si také studenti sami vařili obědy, což se v místních podmínkách podobalo směnnému obchodu. Mnozí si v tom ale našli zalíbení a zakrátko bezpečně věděli, kde se sežene máslo, mouka či mléko.
Na závěr pobytu jsme zorganizovali krásný večer písní téměř lidových, a tak při našem loučení byla slova díků daleko vřelejší než při příjezdu.

Naši návštěvu v Gerníku zachytila rumunská TV, takže se můžete potěšit s námi na odkazu Caravana TVR 3.

Environmentální praktikum bylo finančně podpořeno z prostředků projektu OPPA „Další krok k adaptabilitě“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/34355)