Tento projekt, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci programu OPPA, probíhal na naší škole od 1. 2. 2010 do 31. 5. 2012

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Projekt byl zaměřen na další rozvoj nově koncipovaného vzdělávacího programu, využívajícího silné stránky waldorfské pedagogiky – celostní přístup, rozvoj klíčových kompetencí a praktických dovedností, projektové vyučování, výrazný evropský a mezinárodní rozměr studia, sepjetí s praxí.

Aktivity projektu

Náplní aktivity č. 1 byly zahraniční stáže studentů na zahraničních školách. Za dobu konání projektu proběhly 4 celotřídní zahraniční stáže (Estonsko, Prien, Řím, Witten – Annen), v rámci individuálních stáží vyjelo celkem 11 studentů na 14 zahraničních pobytů, trvající v rozmezí od jednoho týdne do šesti měsíců.

Aktivita č. 2 byla věnována různým typům praktik. Třikrát se uskutečnilo sociální praktikum pro 3. ročník, dvakrát se konalo praktikum zeměměřické (1. ročník) a ekologické (2. ročník). S podporou projektu jsme uspořádaly také některé další typy praktik – například uměleckořemeslné (2. roč.), biologické (3. roč.), profesní a finančně – právní (obě ve 4. roč.).

Třetí aktivita byla zaměřena na reflektivní a evaluační práci se studenty formou portfolií. V průběhu projektu proběhlo sedm školení pro učitele o tvorbě portfolií, k tomuto tématu byly vytvořeny příručky jak pro učitele, tak pro žáky. V jednotlivých třídách dva portfoliové kurzy a pět portfoliových projektů, jedna třída měla dokonce možnost vytvořit si kompletní portfoliovou složku, obsahující všechna portfolia vytvořená za celou dobu studia.

Čtvrtá původně plánovaná aktivita nebyla při výběru schválena, nekonala se tedy.

Pátá aktivita měla za cíl metodickou podporu našich učitelů zahraničními mentory. Za dobu konání projektu se uskutečnilo celkem 22 metodických pobytů zahraničních mentorů na naší škole, přičemž většina z těchto odborníků přijížděla na naši školu opakovaně. Náplní pobytů byla metodická práce s jednotlivými učiteli, hospitace, semináře pro celé učitelské kolegium i přednášky pro žáky. Ve spolupráci se zahraničními mentory bylo také podniknuto pilotní testování našeho vlastního mentorského systému.

V šesté aktivitě se jednalo o podporu dalšího vzdělávání našich učitelů, a to jak v zahraničí, tak v domácím prostředí. Uskutečnilo se 8 stáží našich učitelů na zahraničních školách, učitelé se jedenáckrát účastnili zahraničního pedagogického kurzu. Po dva roky bylo celkem sedmi našim učitelům umožněno navštěvovat celoroční kurzy waldorfské pedagogiky, podpořeny byly i další, krátkodobější kurzy.

Sedmá aktivita byla zaměřena na vytváření rozvoj našeho vzdělávacího programu formou vytváření metodických materiálů. S podporou projektu vznikl jak nový školní vzdělávací program, tak také jedenáct metodických komentářů k výuce jednotlivých předmětů a patnáct podrobných exemplárních zpracování vybraných výukových celků. Bylo přeloženo přibližně 800 normostran zahraniční metodologické literatury, kterou jsme podle tematické příbuznosti následné shromáždili do třech sborníků. Propracovávání plánu na rozvoj klíčových kompetencí podpořila i tři uskutečněná intenzivní metodická soustředění učitelů lycea, zaměřená na vytváření ucelené koncepce výuky a její úpravu v souvislosti s aktuálními zkušenostmi a požadavky.

PRODUKTY VYTVOŘENÉ V RÁMCI PROJEKTU

UKÁZKY Z DALŠÍCH VÝSTUPŮ PROJEKTU

zprávy studentů z individuálních stáží na zahr. waldorfských školách

zprávy z celotřídních stáží na zahr. waldorfských školách

ukázky z průběhu různých typů celotřídních praktik

zprávy z týdnů metodologické podpory zahraničními odborníky

zprávy ze zahraničních stáží našich učitelů

práce s portfolii

V rámci projektu OPPA na naší škole pracujeme s portfolii – novou zajímavou možností, jak podporovat klíčové schopnosti studentů a zároveň i jejich schopnost reflexe a sebereflexe. Navazujeme přitom na portfoliový projekt Commenius, kterého se naše škola také účastnila.

V průběhu května a června 2010 uspořádal učitel Ondřej Ševčík pro 2. ročník portfoliový projekt, kterým byla zakončena výuka v předmětu Úvod do specializace. V rámci tohoto předmětu se studenti seznamují formou vlastní četby s humanitní a přírodovědeckou literaturou, vytvářela se tedy portfolia k četbě jednotlivých knih.

 

Ve dnech 17.- 22. 6.2010 proběhl portfoliový kurz pro třetí ročník. V jeho rámci si studenti procvičili metodiku tvorby portfolií na jednom z vybraných témat týkajících se důležitých aktivit v průběhu školního roku (sociální praktikum, stáž v Estonsku, ročníková práce, biologická exkurze na Slovensku).

 

V rámci výuky ČJ ve 2. ročníku (publicicstický styl) tvořily skupiny studentů vlastní noviny. Pro reflexi této dlouhodobé práce sloužil portfoliový projekt, který se konal ve dnech 9. a 10. června 2011. Zde uvádíme několik výsledných portfolií:

V rozmezí měsíců února až května 2011 probíhal závěrečný portfoliový kurz 4. ročníku, jehož hlavním cílem byla reflexe průběhu školní práce i výhled do budoucí kariéry. Studenti si kompletovali závěrečnou portfoliovou složku se všemi portfolii, které v průběhu studia vytvořili, zároveň psali i portfolia nová, zaměřená právě na reflexi studia na Waldorfském lyceu. Některé úryvky z těchto reflexí si můžete přečíst zde.

V listopadu roku 2011 použili studenti třetího ročníku formu portfolia pro reflexi epochy dějepisu. Jak tato epocha probíhala, se můžete dočíst v portfoliích Lukáše Balogha, Anny Šalandové, Elišky Šertlerové nebo Pavlíny Šetkové.